O PROJEKCIE

„Profilaktyka cukrzycy” to cykl 10 projektów prowadzonych na terenie województwa mazowieckiego, dofinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty realizuje Europejskie Centrum Szkoleń Sp. z o.o. w partnerstwie z Gabinetem Lekarskim Wiesławy Pudzianowskiej oraz we współpracy z innymi gabinetami, przychodniami i szpitalami na terenach objętych działaniami projektu.

 

Cel projektu

Cukrzyca jest w Polsce istotnym problemem zdrowotnym, głównie z uwagi na ryzyko powikłań prowadzących do niepełnosprawności, wysokich kosztów ich leczenia, a także z powodu wysokiego odsetka niezdiagnozowanych chorych. Aby ograniczyć to ryzyko konieczne jest ułatwienie osobom szczególnie narażonym na zachorowanie dostępu do usług zdrowotnych i działań profilaktycznych. Organizatorzy projektu przyjęli trzy główne cele projektu:

  1. Podnoszenie świadomości i upowszechnianie wiedzy z zakresu występowania cukrzycy wśród osób powyżej 60 roku życia.
  2. Zwiększenie wykrywalności cukrzycy i poprawa stanu zdrowia uczestników projektu poprzez udział 27.000 osób powyżej 60 roku życia w badaniach przesiewowych i konsultacjach lekarskich.
  3. Wzrost wiedzy z zakresu diabetologii wśród personelu medycznego POZ (800 osób) umożliwiającej wczesną diagnostykę i/lub leczenie cukrzycy.

 

Działania

„Profilaktyka cukrzycy” to trzy główne działania, w których mogą wziąć udział osoby w wieku powyżej 60 lat, ich rodziny, osoby zainteresowane profilaktyką cukrzycy, a także lekarze i pielęgniarki pragnący poszerzyć swoją wiedzę o najnowsze badania z zakresu diagnostyki i leczenia cukrzycy.

Działanie 1: Bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje lekarskie skierowane do osób w wieku 60+, które nie miały do tej pory stwierdzonej cukrzycy oraz mieszkają na terenie woj. mazowieckiego (obszar określony poniżej). Badania te będą obejmowały: oznaczenie glikemii przygodnej, pomiar wskaźnika masy ciała BMI i wskaźnika talia-biodra (WHR), pomiar ciśnienia tętniczego, ocena wykrytych przewlekłych powikłań cukrzycy, oznaczenie hemoglobiny glikowanej u pacjentów z wynikiem glikemii przygodnej > 200 mg/dl, konsultacje lekarskie.

Działanie 2: Cykliczne spotkania informacyjne z wykładami organizowane na obszarze realizacji projektu (określony poniżej) dla osób chorych na cukrzycę, ich rodzin oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych tematyką profilaktyki cukrzycy. Wykłady będą trwały 90 min. i będą obejmowały podstawowe problemy związane z cukrzycą: czynniki ryzyka, powikłania, profilaktyka oraz leczenie cukrzycy, konsultacje dietetyczne i poradnictwo żywieniowe, rola aktywności fizycznej. Na wykładach zostaną rozdane materiały informacyjne oraz opaski „Mam cukrzycę” dla osób chorych.

Działanie 3: Szkolenia specjalistyczne dla lekarzy i pielęgniarek z woj. mazowieckiego, mieszkających bądź pracujących na obszarze realizacji projektu (określony poniżej ) na temat najnowszych badań dotyczących diagnostyki, leczenia praz profilaktyki cukrzycy.

Ramowy harmonogram działań

Cykl projektów „Profilaktyka cukrzycy” rozpoczął się akcją informacyjną, która będzie prowadzona do końca 2021 roku.  Rekrutacja uczestników projektu zainteresowanych udziałem w badaniach profilaktycznych oraz szkoleniach specjalistycznych będzie miała charakter ciągły i będzie prowadzona do końca 2021 roku. Cykliczne spotkania informacyjne z wykładami dla chorych na cukrzycę oraz innych zainteresowanych tematyką profilaktyki tej choroby oraz jej przebiegiem nie wymagają wcześniejszej rejestracji. Spotkania informacyjne, bezpłatne badania profilaktyczne oraz szkolenia specjalistyczne dla lekarzy i pielęgniarek będą odbywały się w okresie I 2020 – IX 2023.

 

Zasięg projektu

Projekty „Profilaktyka cukrzycy” swoim zasięgiem obejmują:

– Warszawę

– Radom

– powiat grodziski,

– powiat białobrzeski,

– powiat żyrardowski,

– powiat grójecki,

– powiat płocki,

– powiat kozienicki,

– powiat sochaczewski,

– powiat przysuski

– powiat nowodworski,

– powiat szydłowiecki

 

Jeżeli zamieszkujesz jedno z wyżej wymienionych miast lub powiatów nasze spotkania informacyjne oraz badania profilaktyczne są skierowane właśnie do Ciebie. Pomożemy Ci zadbać o Twoje zdrowie! W ramach projektów „Profilaktyka cukrzycy” z bezpłatnych badań oraz konsultacji lekarskich w latach 2020 – 2022 będzie mogło skorzystać aż 27.000 osób!

Jeśli jesteś osobą wykonującą zawód lekarza lub pielęgniarki w podmiotach działalności leczniczej w zakresie POZ na terenie woj. mazowieckiego i na obszarze realizacji projektów oraz posiadasz czynne prawo wykonywania zawodu możesz skorzystać z bezpłatnych specjalistycznych szkoleń.

Dofinansowanie

Cykl projektów „Profilaktyka cukrzycy” w województwie mazowieckim jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. Konkurs nr: RPMA.09.02.02-IP.01-14-082/19. Każdy z 10 projektów otrzymał wsparcie z ww. funduszu w wysokości 353 520,00 zł.